top of page
Search

Yhteiskehittäminen kutsuu kaikki mukaan

Updated: Apr 30, 2023Muotoilua hyödynnetään liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä sekä yli toimiala- ja organisaatiorajojen tapahtuvassa kehitystyössä. Palvelumuotoilu on menetelmä, tapa tuottaa luovia ratkaisuja luoden arvoa paitsi käyttäjäasiakkaalle, myös organisaatiolle ja yhä koko yhteiskunnalle. Sen avulla nähdään uusia ulottuvuuksia ja löydetään keinoja, joilla empatiakyky ja tunne saadaan tuoduksi osaksi tuotekehitystä. Tähän lähestymistapaan liittyy runsas vaihtoehtoehtojen etsiminen, nopea kokeileminen, todellisen ongelman tai ongelmakentän kriittinen tarkastelu sekä epävarmuuden ja epäonnistumisen salliminen. Muotoiluajattelu, ja muotoilun menetelmät mahdollistavat koko joukon uusien ratkaisuiden ja toimintatapojen kehittämisen koko henkilöstön näkökulmasta.

Yhteiskehittäminen (co-creation) tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä niin käyttäjien, henkilöstön kuin sidosryhmienkin kanssa. Yhteiskehittäminen on ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, jota voidaan edistää ja tukea monin tavoin. Muotoilua ei oikeastaan voida tehdä ilman yhteiskehittämistä sen lukeutuessa niin perustavanlaatuisella tavalla ihmislähtöiseen kehittämiseen. Ihmislähtöisessä suunnittelussa lähdetään aina liikkeelle käyttäjien tarpeiden ymmärtämisestä. Yhdessä kehittämällä luodaan jaettua ymmärrystä nykytilasta, syvennetään tietoa eri näkökulmista sekä kehitetään ja testataan ratkaisuja monialaisesti.Mitä sitten kehitetään?

Kehittämisen kohteina voivat olla niin strategiatyö, arvot, tuotteet, palvelut, tilaratkaisut, liikeidea kuin toimintatavat. Yhdessä kehittämällä voidaan luoda jaettua ymmärrystä nykytilasta ja syventää tietoa eri näkökulmista sekä kehittää ja testata ratkaisuja niin käyttäjien, henkilöstön kuin sidosryhmienkin kanssa. Näistä lähtökohdista kehitystyölle syntyy aivan toisenlaista kilpailuetua, jossa työskentelyn edetessä tullaan paitsi sitoutuneeksi tekeillä olevaan yhä vahvemmin myös rikkoneeksi siiloja ja nostaneeksi esiin piileviä tarpeita. Yhteiskehittäminen tarjoaa tavan kutsua mukaan kaikki tarvitut sidosryhmät ja varmistaa, että koko organisaation osaaminen tulee hyödynnetyksi kehittämistyössä.

Yhteiskehittäminen voikin parhaimmillaan tarjota myös mahdottoman hienon oppimismatkan kaikille siihen osallistuville tahoille vuorovaikutuksen ollessa keskeisin oppimisprosessin laatua määrittävä tekijä. Tämä oppimismatka hyvin suunniteltuna tarjoaa paikan tuoda oppiminen osaksi työn tekemistä ja työskentelyä määrittäviä prosesseja.

Yhdessä kehittäminen opettaaItse tehty oppiminen on organisaatioiden huima käyttövoima, jota on osattu hyödyntää kautta aikojen. Kaikki tekeminen ei kuitenkaan itsestään generoidu opeiksi ja osaamisiksi. Suunnittelussa on hyvä muistaa, että osaamisen kehittyminen on oppijasta lähtevää osallistumista, jossa on yksin ja yhdessä asioiden työstämistä sekä kokeilemista käytännön toiminnassa. Kompleksisten asioiden syvälliseen oppimiseen tarvitaan sekä yksin, että yhdessä tekemistä ja oppimisen ohjausta. Kuljetammekin mukana läpi linjan sitä mitä tiedämme ihmisten oppimisesta ja käyttäytymisestä, rakennamme oppimisen paikkoja ja tuemme oppimista ja muutoksen läpimenoa monin erilaisin oppimista tukevin elementein. Tämä ilmenee mm. pedagogisten työskentelytapojen ja menetelmien valinnassa sekä oppimistehtävien laadinnassa suhteessa osaamistavoitteisiin, pedagogisiin malleihin ja suunnitteluperiaatteisiin sekä käytettävissä oleviin digitaalisiin oppimisympäristöihin.


Erityisen palkitsevaa niin yksilö-, kuin tiimitasolla on nähdä yksittäisten ideoiden jalostuminen yhteistyössä. Tämä prosessi tekee näkyväksi sen kuinka kokonaisuus todella on osiensa summa ja kuinka yhdessä olemme enemmän. Tämä tapa tulee näin myös vahvistaneeksi halua osallistua kehittämistyöhön ja rohkaisee tarjoamaan ajatuksiaan ja omaa panostaan yhteiseen hyvään.

Näistä lähtökohdista rakentuu sekä se miten rakennamme ymmärrystä, varmistamme tavoitteiden mukaista etenemistä ja luomme arvoa kaikille kehittämistyöhön osallistuville tahoille. Mitä enemmän kehittämisessä hyödynnetään yhdessä oivaltamista osallisuuden ohella sen vähemmän tarvitaan mitään erillisiä jalkautusmalleja, ihmiset kun ovat jo siinä sisällä ihan kädet savessa.

Haluatko kuulla lisää?

Parhaat jutut keksitään, opitaan ja tehdään yhdessä!

Ollaanhan yhteydessä!


Elina Söderlund


Elina@Kuulas.co

Kuulas& Co Oy

www.kuulas.co


 

Viime vuosikymmenenä sosiaalinen muotoilu on löytänyt tiensä yhä vahvemmin sosiaalisten innovaatioiden kautta myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun ja jopa hyvinvointiyhteiskunnan muotoiluun. Sosiaalinen muotoilu tarjoaa tavan vastata yhteiskunnan ja yhteisön tarpeisiin tuomme yhteen yhteisöt ja käyttäjät joiden tarpeita tai ongelmia ratkaistaan. Sosiaalisessa muotoilussa yhdistyvät osallistava suunnittelu, sosiaalinen innovointi ja palvelumuotoilu. Sosiaalinen muotoilu on siirtynyt fasilitoimaan yhteiskunnallista muutosta eri organisaatioissa ja yhteisöissä.

 

89 views0 comments

Comments


bottom of page