top of page

Rastor - instituutti ja jatkuvan oppimisen uudistus

"Rastor-instituutti haluaa olla asiakkaidensa tukena koko työuran ajan. Sen varrelle mahtuu tarpeita päivittää tietoja ajankohtaisista aiheista tai vaikkapä työelämälähtöisiä tutkintoja. Siihen kuuluu myös muutostilanteet ja tarve saada apua uran uudelleen suuntaamisessa. Näissä kaikissa tilanteissa haluamme olla asiakkaan urapolun luotettu kumppani.”

Topi Järvinen,

Kasvu- ja kehitysjohtaja Rastor- instituutti

Hankkeen tavoitteet

Rastor-instituutin ja Kuulas & Co:n yhteistyön tavoitteena oli mallintaa uralähtöistä ajattelua Rastor-instituutin toiminnassa läpi palvelutarjonnan.​

 

Urapalvelut ja laajemmin uralähtöinen ajattelu nähdään tärkeänä tapana tukea pitkäjänteisemmin asiakkaiden kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen tarpeita.

Yhteistyön tavoitteena oli paitsi löytää tapoja tukea uralähtöistä ajattelua läpi toimintojen myös parantaa asiakkaan valintamahdollisuuksia digitaalisten kanavien kautta yksilöllisesti palvellen, mutta ihmistyötä lisäämättä.​ Yhteistyön kolmantena tavoitteena oli vahvistaa urapalveluiden toimintaa.

Hankkeen eteneminen

Toiminnan muutokseen tähtäävässä kehittämishankkeessa kyse oli myös muutoksen johtamisesta ja läpiviennistä. Muun muassa tästä syystä työmuodoksi valikoitui osallistava suunnittelu ja yhteiskehittäminen.

 

Yhdessä kehittämällä luodaan jaettua ymmärrystä nykytilasta, syvennetään tietoa eri näkökulmista sekä kehitetään ja testataan ratkaisuja monialaisesti. ​Yhdessä kehittämällä luodaan jaettua ymmärrystä nykytilasta ja syvennetään tietoa eri näkökulmista sekä kehitetään ja testataan ratkaisuja niin käyttäjien, henkilöstön kuin sidosryhmienkin kanssa. Näistä lähtökohdista kehitystyölle syntyy aivan toisenlaista kilpailuetua, jossa työskentelyn edetessä tullaan paitsi sitoutuneeksi tekeillä olevaan yhä vahvemmin myös rikkoneeksi siiloja ja nostaneeksi esiin piileviä tarpeita. Yhteiskehittäminen tarjoaa tavan kutsua mukaan kaikki tarvitut sidosryhmät ja varmistaa, että koko organisaation osaaminen tulee hyödynnetyksi kehittämistyössä.

Työhön osallistuikin laajamittaisesti eri toiminnot ja toimijat laajalti läpi organisaation ja työstä viestittiin laajalti organisaation sisällä. erikseen rakennetun viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Työ eteni kahdessa vaiheessa ensin muotoilun prosessin mukaisesti tutkimusvaiheesta ymmärryksen kautta ideointiin ja sen jälkeen tunnistettujen teemojen mukaan priorisoiden muodostetuissa alaryhmissä eri teemoin ja työryhmäkokoonpanoin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin ymmärrystä urapolkuajattelun mahdollisuuksista osana nykyistä toimintamallia mahdollisuuksineen.​ Tähän vaiheeseen asemoitui ison kuvan piirtely, jossa tunnistettiin opiskelija-asiakkaan polulta niitä kosketuspisteitä, joissa tunnistimme muutoksen tai toisin tekemisen mahdollisuutta. Ensimmäinen vaihe kattoi myös nykytilan kartoituksen (haastattelut ja kyselyt) ja kevyen toimintaympäristöanalyysin.
 

Tunnistetuista vaiheista siirryttiin ideoinnin kautta priorisointiin ja työ jatkui ensin viiden teeman äärellä. ​Kolmannessa vaiheessa nämä teemat sisältöineen yhdistyivät ja löysivät paikkansa kolmen pääteeman alta osana syntynyttä Urapolkumallia.

Yhteistyön lopputulemana Rastor- instituutille syntyi tapa tunnistaa asiakastarpeita muuttuneissa olosuhteissa ja tarjota niihin ratkaisuita tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti ja kulkea opiskelija-asiakkaan matkalla läpi urapolun.

 

Lopuksi

 

Yhteiskehittäminen voi parhaimmillaan tarjota mahdottoman hienon oppimismatkan kaikille siihen osallistuville tahoille. Itse tehty oppiminen on organisaatioiden huima käyttövoima, jota on osattu hyödyntää kautta aikojen. Erityisen palkitsevaa on nähdä yksittäisten ideoiden jalostuminen yhteistyössä.

 

Näistä lähtökohdista rakentuu Rastor- instituutilla sekä se miten rakentaa ymmärrystä asiakkaan urapolun aikana muuttuvista tarpeista sekä kuinka luoda arvoa kaikille kehittämistyöhön osallistuville organisaation eri toimintoja edustaville tahoille.

Haluamme kiittää lämpimästi koko Rastor- instituuttia ja erityisesti Topi Järvistä ja Toni Berkowitzia ja projektitiimia luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä sekä näistä opeista, joita pääsimme kanssanne kerryttämään ja jalostamaan.

 

 

Haluatko kuulla meistä ja työstämme lisää?
 

Kuulas& Co Oy. Kuulas & Co on organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut muotoilutoimisto ja valmennustalo. Autamme asiakkaitamme sovittamaan yhteen strategiset osaamistarpeet ja työntekijöiden ura- ja oppimisunelmat.  Samalla valmennamme työntekijöistä oman työnsä ja työyhteisönsä näkemyksellisiä kehittäjiä.

Muotoillaan yhdessä työn tulevaisuutta ja opitaan yhdessä! 

 

 

bottom of page