top of page

Urapalveluiden konseptointi Rastor - instituutti

Urasuunnittelutaidot ovat tärkeässä roolissa urapolullamme niin siirtymissä, kuin kasvussa. Urasuunnittelun keinoin rakennamme saumatonta ja eheää työidentiteettia, jossa merkittävän osuuden muodostaa yksilöllinen prosessi, jonka avuin kiinnitymme työhömme ja kehitämme osaamistamme ja jatkuvan oppijan valmiuksia.

 

Tulevaisuudessa ihmisellä on rinnakkain useita erilaisia työpaikkoja ja –tehtäviä, mikä edellyttää yksilön osaamisen kehittämistä ja uudistumista läpi elämän. Voimme odottaa ammatillisten siirtymien lisääntyvän ja työn sisältöjen muuttuvan myös vastaisuudessa.  ​

 

Urasuunnittelun ja uravalmiuksien tukeminen on merkittävä osa Rastor- instituutin toimintaa. Rastor-instituutissa lähdettiin vastaamaan opiskelija-asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin yhteiskehittämällä Kuulaksen johdolla ajanmukaisia urapalveluita yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

"Haluamme Rastor- instituutissa olla se taho, jonka puoleen kääntyä niin urasiirtymissä, uran käännekohdissa kuin osana urakehitystä. Yhteistyö Kuulaksen kanssa on ollut ainutlaatuinen ja arvokas kokemus luodessamme ohjausmallia ja uutta uraohjausmallia ja urakumppannuuden mindsettiä organisaatioomme."

Susanna Valkeus,

Pedagoginen päällikkö, Rastor- instituutti

Hankkeen tavoitteet

Merkittävä osa työidentiteetistämme rakentuu sellaisessa vuoropuhelussa, jossa urasuunnittelutaidot voivat auttaa työntekijöitä tällä matkalla. Ei ainoastaan matkalla ulos vaan matkalla itseen osana jatkuvaa oppimista ja kehitystä. Urasuunnittelutaitojen merkitystä ei voi kylliksi alleviivata tämän päivän työelämässä, jossa muutoksen tahti haastaa meistä jokaista uudistumaan ja kehittymään jatkuvasti.  

Rastor- instituutissa haluttiin tarttua tähän muutokseen ja löytää ratkaisuita tukea opiskelija- asiakkaita heidän urapolullaan yhä kokonaisvaltaisemmin tavoin. Yhteistyössämme käynnistimme yhteissuunnittelun, jota veimme palvelumuotoilun keinoin eteenpäin tunnistaen asiakastarpeita ja rakentaen näihin toimivia ratkaisuita. 

Hankkeen aikana toteutettiin pilottina urapalveluita opiskelija-asiakkaille erilaisin tavoin ja kehitettiin palveluita saadun palautteen pohjalta. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää mm:

 

 • Minkälaisia tarpeita asiakkaillamme on uraan liittyviin teemoihin ja miten voisimme näissä auttaa? 
   

 • Minkälaista lisäarvoa palveluilla on opiskelijan polulle? 
   

 • Minkälainen toteutustapa tukisi parhaiten opiskelija-asiakkaitamme? 
   

 • Resonoiko sisältö: kokeeko asiakaskuntamme suunnittelemamme ja toteuttamamme palvelun tarpeelliseksi? ​
   

 • Mihin suuntaan opiskelijoille tarjottavia urapalveluita tulisi kehittää?​

Hankkeen eteneminen

Mallia lähdettiin rakentamaan asiakas- ja käyttäjäymmärryksen keinoin ja sovittamaan tätä toimialaymmärrykseen. Kehittämistyötä vietiin eteenpäin vierailevin puheenvuoroin, benchmarkein ja ideointityöpajoin. Yhteiskehittämistä jatkettiin vielä opiskelija-asiakkaille tuotetun kahden kuukauden pilotin ajan, jonka aikana oli tarkoitus kerätä mahdollisimman kattavasti palautetta testattujen toimintatapojen ja harjoitteiden tueksi, joita oli syntynyt työn edellisessä vaiheessa. 

 

Hankkeesta syntyi Urahuoltamo- malli, joka kokoaa yhteen niin opiskelijoiden kuin alumnejen tärkeänä kokemia työelämäteemoja tarjoiltuna niin yksilösparrauksin kuin ryhmävalmennuksin ja webinaarein. Tapa, jolla uraohjausta tehdään Rastor- instituutissa sai uudenlaisen muotonsa digitaalisesta urasparrauksesta, jolle benchmarkkia haettiin Urasparraajien toiminnasta. Syntyi täysin ainutlaatuinen tapa tehdä ja tuottaa uraohjausta oppilaitosympäristössä, joka niitti erittäin hyvää palautetta opiskelija- asiakakitten ja alumnejen todentamana.  

 

Yhteistyön lopputulemana Rastor- instituutille syntyi tapa tuottaa ja tarjota urapalveluita modernilla tavalla  asiakaslähtöisesti heidän tunnistettuja tarpeitaan urapolullaan tukien. Syntyi tapa kulkea opiskelija-asiakkaan matkalla läpi urapolun. 
 

Pilotin kokonaisarvosana 4,6​/ 5

Pilotin aikaisten palautteiden kokonaisarvosanaksi piirtyi 4,6​ (/5).

4,5 vastasi saaneensa uusia ajatuksia ja työkaluja urallaan hyödynnettäväksi. Vuorovaikutuksen henkilöstön ja opiskelijan välillä arvioitiin olleen huikeat 4,9​.

 

Avoimissa palautteissa avattiin Rastor- instituutin Urahuoltamosta saadun apua mm. seuraaviin teemoihin:​

 • Uusia eväitä / työkaluja ja näkökulmia (uusien haasteiden kohtaamiseen)​

 • Uusia ajatuksia oman tilanteen selkeyttämiseksi ​

 • Apua omien vahvuuksien tunnistamisessa ja niiden sanoittamisessa​

 • Kannustusta, rohkaisua ja tsemppausta ​

 • Valoa omaan tilanteeseen / elämään ​

Palautteista nousi esille myös oikea-aikaisen tuen merkitys, jonka turvin on pystytty vaikuttamaan myös opintojen keskeytysten ennaltaehkäisyyn.

 ”Urahuoltamo on ollut elämäntilanteeseeni aivan mahtava juttu. Sen myötä on avautunut uusia näkökulmia, jaksamista, ajattelutapoja, vinkkejä jne. Pelkkä opiskelu ei olisi onnistunut, vaan opinnot olisivat mahdolliset keskeytyneet. Urahuoltamon avulla sain omia ajatuksia jäsennettyä. Urahuoltamon avulla sain omia ajatuksia jäsennettyä ja havaittua, että monta asiaa on myös hyvin. Sain suuntaa muutostilanteessa etenemiseen." 

Nimetön opiskelijapalaute

Haluatko kuulla meistä ja työstämme lisää?
 

Kuulas& Co Oy. Kuulas & Co on organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut muotoilutoimisto ja valmennustalo. Autamme asiakkaitamme sovittamaan yhteen strategiset osaamistarpeet ja työntekijöiden ura- ja oppimisunelmat.  Samalla valmennamme työntekijöistä oman työnsä ja työyhteisönsä näkemyksellisiä kehittäjiä.

Muotoillaan yhdessä työn tulevaisuutta ja opitaan yhdessä! 

 

 

bottom of page